2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego (3)

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.10.2017 do 23.10.2017 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17 na realizację projektów, których celem jest przeprowadzenie szkoleń w za..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.10.2017 do 23.10.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17 na realizację projektów, których celem jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowanych do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.10.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 23.10.2017 r. (do godz. 23.59).
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • instytucje publiczne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt. 7.2 i 7.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu. Nie jest dopuszczalne zaokrąglanie w górę wartości de facto niższych niż 3,00 % (jak np. 2,95 % albo 2,99 %), w związku z czym ustalenie w projekcie wkładu własnego w wysokości poniżej 3,00 % wartości projektu ogółem, skutkować będzie odrzuceniem projektu w związku z niespełnieniem kryterium horyzontalnego nr 4 (zgodność projektu ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 585 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17 z dn. 31.08.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik 9b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 8 Regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17.

Pytania i odpowiedzi

Paulina Pólkowska, tel.: 22 461 63 34, adres e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej konkurs – www.EFS.mrpips.gov.pl