2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego (5)

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2018 do 17.12.2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019 r. Mie..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2018 do 17.12.2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • instytucje publiczne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 5.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 095 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 z dnia 30.10.2018 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18

Pytania i odpowiedzi

Paulina Pólkowska, tel.: 22 529 02 68, adres e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl

Linki

https://www.efs.mrpips.gov.pl