2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych / 2.1.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych / 2.1.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

AKTUALNY data naboru wniosków od 24.01.2017 do 28.02.2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowa..

AKTUALNY data naboru wniosków od 24.01.2017 do 28.02.2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 24.01.2017 ogłaszają nabór wniosku nr RPWP.02.01.03-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 2.1.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko – Ostrowska, ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 24.01.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Miasto Kalisz

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Podziałania 2.1.3 możliwa jest realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, którego Beneficjentem będzie Miasto Kalisz.

Projekt polegał będzie na budowie, utworzeniu Geoportalu RZIIP AKO stanowiącego narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu dotyczącego: środowiska, infrastruktury przestrzennej, mobilności i transportu, zdrowia, przedsiębiorczości, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, szkoleń zawodowych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obsługi klienta. W ramach projektu podjęte zostaną głównie działania obejmujące budowę infrastruktury informacyjnej, funkcjonalnej i technicznej AKO, co umożliwi odbiorcom stały dostęp nie tylko do własnych danych ale również do danych innych dysponentów, tj. m.in. poszczególnych Urzędów AKO, jednostek AKO, służb publicznych. Ponadto w działaniu tym przewidziano do realizacji projekty w zakresie:

 • tworzenia, rozwijania oraz udostępniania baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych, rozwiązań technicznych i aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych, geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS oraz pozyskiwania i przetwarzania danych celem zapewnienia wymagań systemowych, a także udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych,
 • rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej poprzez m.in. zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych i ich integracje, a także poprawę efektywności zarządzania i upowszechnienie komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych,
 • zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu do cyfrowej postaci posiadanych zasobów.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa AKO, przyspieszenia rozwoju e-usług na terenie AKO, poprawy dostępu do elektronicznych usług publicznych.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 462 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączki do naboru 2.1.3 – do pobrania z serwisu http://sako-info.pl

Niezbędne dokumenty:

 • 1. Kryteria wyboru projektów.pdf
 • 2. Wzór wniosku o dofinansowanie.pdf3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf
 • 4. Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 wersja 1.4.pdf
 • 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc
 • 6. Wytyczne IZ WRPO dot. kwalifikowalności EFRR 2014-2020 ( od 1.02.2017).pdf
 • 6. Wytyczne IZ WRPOdot. kwalifikowalności kosztów EFRR 2014 -2020.pdf
 • 7. Wytyczne IZ WRPO ws. zasad rozlicznia projektów.pdf
 • 7. Wytyczne IZ WRPO ws. zasad rozlicz projektów (od 1.02.2017).pdf

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

 • 8. Załącznik nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środkowisko.doc
 • 9. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środkowisko.pdf
 • 10. Załącznik nr 2 Wzór zaświadczenia Natura 2000.doc
 • 11. Instrukcja wypełniania_zaświadczenia NATURA 2000.pdf
 • 12. Załącznik nr 3 Wzór deklaracji gospodarki wodnej.doc
 • 13. Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia dot. rejestrów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.doc
 • 14. Załącznik nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.doc
 • 15. Załącznik nr 15 Oświadczeniec o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.doc
 • 16. _Załącznik nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków.doc
 • 17. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc nną iż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie.xlsx
 • 18. Załącznik nr 22 Formularz informacji dotyczący pomocy de minimis dla przedsiebiorcy.doc
 • 19. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
 • 20. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.doc
 • 21. Instrukcja wypełnienia tabeli wczęści D Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
 • 22. Załącznik nr 23 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa).xlsx
 • 22. Załącznik nr 23 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa).docx
 • 23. Załącznik nr 24 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie.docx

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 543 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu format DOC (DOC 468 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu format PDF (PDF 690 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

brak

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować telefonicznie

 • ze strony Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowskiej, mailowo pod adresem: kkucner@sako-info.pl, mwawrzyniak@sako-info.pl, edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr: +48 62 5985237,
 • ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr +48 61 6266316. Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. +48 61 6267109 lub +48 61 6266314.

Linki

http://sako-info.pl