2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (1)

2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.11.2016 do 30.12.2016 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 2 – ROZWÓJ CYFROWY dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.11.2016 do 30.12.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 2 – ROZWÓJ CYFROWY

dla Działania

2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

dla Poddziałania

2.1.1Rozwój społeczeństwa informacyjnego -projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji:

78 – Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej),

79 – Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie: e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej),

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków w głównym holu budynku – parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

– listem poleconym,

– przesyłką kurierską,

– osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania. Beneficjentami Poddziałania mogą być Wnioskodawcy z MOF Gorzowa Wlkp. Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Zielona Góra wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

– budowę, przebudowę lub wyposażenie inwestycyjne regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami,

– budowę i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

– archiwizację danych, digitalizację i cyfryzację zasobów, otwarcie publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania,

– uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych,

– rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej,

– tworzenie i rozbudowę systemów informacji przestrzennej (GIS),

– inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-administracji, etc.),

– rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,

– podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki i inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych w instytucjach publicznych,

– tworzenie, rozwój istniejących i wdrażanie interaktywnych usług umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej ,

– wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,

– tworzenie nowych, udostępnianie i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych,

– tworzenie interaktywnych systemów informacyjnych, w tym m.in. z zakresu turystyki i kultury, środowiska przyrodniczego (w tym monitoring środowiskowy) – projekty muszą mieć charakter e-usług świadczonych dla obywateli,

– rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, cyfrowych bibliotek itp.

Kryteria wyboru projektów

Ocena formalna prowadzona jest w oparciu o kryteria formalne przyjęte przez KM RPO-L2020. Kryteria formalne podzielone zostały na kryteria, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości poprawy oraz kryteria, w ramach których istnieje możliwość dokonania poprawy.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

75 776 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkurs 2.1.1 e-usługi (PDF 312 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 2.1.1 (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 2.1.1 (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wniosku aplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest nie przysługuje natomiast od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

– listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

– przesyłką kurierską,

– osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Pytania i odpowiedzi

Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 54 i 55), tel. 68 45 65 127, -117, -118.

adresy e-mail: l.olszewska@lrpo.lubuskie.pl; l.klobut@lrpo.lubuskie.pl; j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl;

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl

telefoniczny:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.

osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,65-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

Lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., ul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.(pokój nr 115, I piętro

Linki

www.rpo.lubuskie.pl