2.1 Wsparcie instytucji (1)

2.1 Wsparcie instytucji (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.01.2017 do 31.12.2017 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji systemu realizacji Umowy Part..

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.01.2017 do 31.12.2017

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji systemu realizacji Umowy Partnerstwa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT, Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Ministerstwo Rozwoju,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Urząd Zamówień Publicznych,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
 • Ministerstwo Zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • ewaluacje horyzontalne,
 • rozwój kultury i potencjału ewaluacyjnego,
 • analizy, oceny i ekspertyzy,
 • organizacja i funkcjonowanie komitetów, podkomitetów, grup i zespołów roboczych,
 • przygotowanie, powielanie i dystrybucja materiałów roboczych i informacyjnych,
 • budowa i utrzymanie systemów informatycznych,
 • wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności,
 • koordynacja informacji i promocji,
 • koordynacja pomocy technicznej i regionalnych programów operacyjnych,
 • koordynacja strategiczna i zarządcza na poziomie Umowy Partnerstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej (PDF 304 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Do wykorzystania pełnej alokacji przyznanej na działanie 2.1.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 218 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 623 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 343 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 530 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 531 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 14, 22/ 273 78 00