2.1 Wsparcie instytucji (3)

2.1 Wsparcie instytucji (3)

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.11.2018 do 30.09.2019 Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna 2014-2020 1 listopada 2018 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2019 r. Mi..

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.11.2018 do 30.09.2019

Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna 2014-2020 1 listopada 2018 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Ministerstwo Finansów
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • ewaluacje horyzontalne
 • rozwój kultury i potencjału ewaluacyjnego
 • analizy, oceny i ekspertyzy
 • organizacja i funkcjonowanie komitetów, podkomitetów, grup i zespołów roboczych
 • przygotowanie, powielanie i dystrybucja materiałów roboczych i informacyjnych
 • budowa i utrzymanie systemów informatycznych
 • wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności
 • koordynacja informacji i promocji
 • koordynacja pomocy technicznej i regionalnych programów operacyjnych
 • koordynacja strategiczna i zarządcza na poziomie Umowy Partnerstwa

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 47 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Projekty zostaną wybrane w trybie pozakonkursowym, w którym nie opracowuje się Regulaminu konkursu. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany na wezwanie właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym.

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie (PDF 217 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 211 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 635 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 361 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 378 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 380 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 12, 22/ 273 78 00