2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (2)

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.09.2016 do 31.10.2016 Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębio..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.09.2016 do 31.10.2016

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Innowacji

Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej i jako wersję na nośniku elektronicznym (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf, wniosek i agenda badawcza dodatkowo w formacie Microsoft Word oraz Model finansowy w formacie xlsm) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście do Kancelarii na adres Ministerstwa Rozwoju z dopiskiem:

Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR- konkurs 2/2016

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę nadania albo datę widniejącą na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju (w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój. (PDF 594 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz.787) (http://www.poir.gov.pl/media/8566/rozp_Min_Gosp_pom_fin_CBR_POIR_14_20.pdf) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 460 000 000 PLN, w tym 44 749 197,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 250 803,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 581 KB)

Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) (PDF 460 KB)

Analiza zgodności Projektu z OOŚ (DOCX 89 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 779 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasnowanie (PDF 726 KB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (DOC 319 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. (XLSX 85 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (XLSX 79 KB)

Model Finansowy (zostanie opublikowany w dniu 29 lipca 2016 r.)

Opis kryterium finansowego do Modelu finasnowego (zostanie opublikowany w dniu 29 lipca 2016 r.)

Instrukcja wypełnienia modelu finansowego (zostanie opublikowany w dniu 29 lipca 2016 r.)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 84 KB)

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (PDF 271 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: POIR@mg.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu – Sekretariat: (22) 693 56 06.

Poniżej pytania i odpowiedzi pomocne przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach
PO IR.

Pytania i odpowiedzi (PDF 1 MB)