2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (3)

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 08.05.2017 do 07.07.2017 Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrast..

PLANOWANY data naboru wniosków od 08.05.2017 do 07.07.2017

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, trwa ok. 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (wersja na nośniku elektronicznym tj.: na płycie CD), przy czym wniosek o dofinansowanie wraz z agendą badawczą w formacie doc. lub docx., a Model finansowy w formacie xlsm.

Ponadto, wniosek i agendę badawczą wraz z pozostałymi załącznikami (z wyłączeniem Modelu finansowego) należy zapisać w formacie pdf jako skany oryginalnych dokumentów. Do wersji elektronicznej wniosku należy załączyć w wersji papierowej – podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy – Oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym, i prawnym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie przygotowany zgodnie z ww. opisem należy złożyć w zamkniętej kopercie i przesłać listem poleconym, pocztą kurierską na adres Ministerstwa Rozwoju lub złożyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15.

Koperta zawierająca wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinna:

  • być opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR – konkurs 1/2017
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres
  • czytelną pieczątkę urzędu pocztowego zawierająca datę nadania przesyłki (nie dotyczy dostarczania osobistego do Kancelarii Ogólnej IOK). Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę nadania albo datę widniejącą na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju (w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria (PDF 580 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 787) (http://www.poir.gov.pl/media/8566/rozp_Min_Gosp_pom_fin_CBR_POIR_14_20.pdf) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 900 000 000,00 PLN, w tym 87 570 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 812 430 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 610 KB)

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MSP (PDF 821 KB)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych ze wsparcia (PDF 886 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 810 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku (PDF 745 KB)

Zasady oceny finansowej (PDF 325 KB)

Wykaz sektorów strategicznych (branż kluczowych) (PDF 177 KB)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) (PDF 460 KB)

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (DOC 773 KB)

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT (DOC 770 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (DOCX 22 KB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów (DOC 319 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 79 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 85 KB)

Model Finansowy dla projektów typu Centra Badawczo-Rozwojowe (XLSM 834 KB)

Instrukcja wypełnienia Modelu Finansowego (PDF 366 KB)

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 (PDF 4 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy zostanie umieszczony w terminie późniejszym.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: POIR@mg.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu (22) 693 56 06 (sekretariat).