2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie (1)

2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 28.04.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.02...

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 28.04.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Wsparcie udzielone w ramach niniejszego konkursu stanowić będzie pomoc de minimis.

Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia 31 marca 2017r. (od godziny 7.30) do dnia 28 kwietnia 2017r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 28 kwietnia 2017r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/16 są:

  • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB);
  • jednostki samorządu terytorialnego w tym jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu projekty będą obejmowały wsparcie skutkujące rozszerzeniem lub podniesieniem jakości dotychczas oferowanych wystandaryzowanych usług na rzecz MŚP (obejmujące przygotowanie nowych usług lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej/pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB, w tym m.in: szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne -benchmarking). Wspierane będą metody, których celem jest wzmocnienie MŚP oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian, w oparciu o jego własne zasoby i potencjał poprzez kompleksowość i jakość wsparcia świadczonego przez IOB oraz stosowane przez nich metody mentoringowe – jako wspomagające rozwój i odkrywanie w MŚP potencjału, stanowiące efekt relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces odkrywania i rozwijania potencjału MŚP. Jakość wprowadzonych przez IOB usług będzie podlegać ocenie pod kątem stworzenia pakietu usług dla MŚP (szczególnie nowopowstałych) takich jak:

– inkubacja przedsiębiorstw,

– doradztwo dla nowych firm (start –up),

– usługi księgowe,

– usługi prawne,

– coaching,

– doradztwo proinnowacyjne,

– usługi szkoleniowe,

– inne usługi zgodne z przeprowadzoną diagnozą potrzeb.

Wszystkie usługi świadczone przez IOB muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa.

Działania te skierowane będą wyłącznie na wsparcie firm z sektora świętokrzyskich MŚP w szczególności we wczesnej fazie rozwoju tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia, wskazanej w dokumentach rejestrowych.

Kryteria wyboru projektów

Infrastruktura IOB zostanie wsparta w ograniczonym zakresie i pod poniżej określonymi warunkami:

  • działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu,
  • IOB posiada plan/strategię wykorzystania, zarządzania oraz utrzymania powstałej infrastruktury,
  • projekt w montażu finansowym posiada wkład środków prywatnych,
  • infrastruktura jest niezbędna dla rozwoju przedsiębiorczości i nie powiela istniejącej w sąsiednich regionach.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin do Działania 2.1 (PDF 909 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku EFRR (PDF 6 MB)

Instrukcja wypełnienia załączników (DOC 998 KB)

Lista załączników (DOC 168 KB)

Instrukcja obsługi LSI – Proces rejestracji i logowania (PDF 400 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 618 KB)

Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie EFRR (PDF 1 MB)

Pozostałe dokumenty (RAR 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin do Działania 2.1 (PDF 909 KB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-131, 36-58-157, 36-58-158, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020