2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (2)

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 31.01.2017 Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego. Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 31.01.2017

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia (konkurs Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-040/16).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 451 KB). Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z jednostkami sektora finansów publicznych lub ich związkami oraz jednostkami, dla których organem prowadzącym lub właścicielem są jednostki sektora finansów publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące przedsięwzięć obejmujących:

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów dziedzinowych z zakresu e-zdrowia

2. Informatyzacja podmiotów ze sfery zdrowia

3. Tworzenie i rozwijanie systemów publicznych w zakresie zdrowia.

Inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda infrastruktura, obejmującą wyłącznie sprzęt i wyposażenie) będą dopuszczalne w ograniczonym i incydentalnym zakresie – wyłącznie jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie wykazanie przez wnioskodawcę, że inwestycje w tego typu infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz przedstawienie przeprowadzonej w tym zakresie inwentaryzacji potwierdzającej niedostępność lub brak wystarczających zasobów.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (PDF 158 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium B.11 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

56 726 800,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 451 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 424 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 8 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu. (PDF 451 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami