2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – nabór XIV (pozakonkursowy)

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – nabór XIV (pozakonkursowy)

Zakończony 31.08.2020 08 październik 2020 Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie POPC.02.01.00-IP.01-00-014/20 (tryb pozakonkursowy) Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożoneg..

Zakończony 31.08.2020

08 październik 2020

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie POPC.02.01.00-IP.01-00-014/20 (tryb pozakonkursowy)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru pozakonkursowego nr POPC.02.01.00-IP.01-00-014/20 dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt wybrany do dofinansowania: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projekt pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (ZONE) ”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 30 985 923,56 zł

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Wyniki naboru 8.10.2020

08 październik 2020

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie POPC.02.01.00-IP.01-00-014/20 (tryb pozakonkursowy)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru pozakonkursowego nr POPC.02.01.00-IP.01-00-014/20 dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt wybrany do dofinansowania: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projekt pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (ZONE) ” Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 30 985 923,56 zł

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

08.10.2020 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

CPPC wezwało Wnioskodawców planujących realizację projektów mających na celu przygotowanie właściwego projektu pozakonkursowego do złożenia wniosków do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/ .

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty wskazane w załączniku nr 5 do SzOP POPC "Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego" planujące realizację projektów typu "przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach II osi priorytetowej POPC".

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dopuszcza się typ projektów:

– tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

– tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B,A2C)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w pozakonkursie wynosi 51 985 923,56

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza nie występuje w trybie pozakonkursowym.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru ION udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej:2.1pozakonkursowy@cppc.gov.pl

Linki

Dokumentacja naboru nie była publikowana na stronie Instytucji Pośredniczącej.