2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – nabór XV (pozakonkursowy)

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – nabór XV (pozakonkursowy)

AKTUALNY data naboru wniosków od 14.09.2020 do 30.11.2020 W ramach naboru dopuszcza się typ projektów: - tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) - tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B,A2C) Informac..

AKTUALNY data naboru wniosków od 14.09.2020 do 30.11.2020

W ramach naboru dopuszcza się typ projektów:

– tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

– tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B,A2C)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni licząc od daty przekazania wniosku do oceny do momentu wysłania wnioskodawcy informacji o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

CPPC wezwało Wnioskodawców planujących realizację projektów mających na celu przygotowanie właściwego projektu pozakonkursowego do złożenia wniosków do dnia 31 października 2020 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/ .

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty wskazane w załączniku nr 5 do SzOP POPC "Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego" planujące realizację projektów typu "przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach II osi priorytetowej POPC".

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dopuszcza się typ projektów:

– tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

– tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B,A2C)

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza nie występuje w trybie pozakonkursowym.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru ION udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej:2.1pozakonkursowy@cppc.gov.pl

Linki

Dokumentacja naboru nie była publikowana na stronie Instytucji Pośredniczącej.