2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (4)

2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.09.2016 do 20.09.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działa..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.09.2016 do 20.09.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Nr naboru: RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w dwóch formach:

Wniosek w formie papierowej można dostarczyć pocztą, przesyłką kurierską bądź osobiście do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30. Decyduje data oraz godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Dopuszcza się możliwość, aby wnioski w wersji papierowej mogły wpłynąć dodatkowo w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru (tj. do 23 września 2016 r. do godziny 15.30).

Wnioski w formie elektronicznej powinny wpłynąć najpóźniej w dniu zamknięcia naboru, tj. do 20 września 2016 r. do godziny 15.30. Po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia, obejmujące m.in. następujące działania aktywizujące:

  • wsparcie psychologiczno – doradcze
  • pośrednictwo pracy
  • poradnictwo zawodowe
  • warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania
  • subsydiowanie zatrudnienia
  • staże, praktyki zawodowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE oraz środków budżetu państwa) wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim:

1) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok

Godziny pracy: Pon. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Infolinia: 0 801 308 013

2) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży:

ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

Godziny pracy: pon. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów: 86 216 33 26, 86 473 53 20

3) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach:

Osiedle II 6a, 16-400 Suwałki

Godziny pracy: pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów: 87 563 02 11, 87 563 02 76

Linki

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego