2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (6)

2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.03.2017 do 10.04.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansiwanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Oś Priorytetowa II Działanie 2.1 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia k..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.03.2017 do 10.04.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansiwanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Oś Priorytetowa II

Działanie 2.1

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15-354 Białystok Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 24 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia, obejmujące m.in. następujące działania aktywizujące:- wsparcie psychologiczno – doradcze,- pośrednictwo pracy,- poradnictwo zawodowe,- warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,- subsydiowanie zatrudnienia, – staże, praktyki zawodowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE oraz środków budżetu państwa) wynosi 95%. 2. wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 500 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursuZałącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 8 Standaryzacja wydatków w ramach konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17 Załącznik nr 9 Informacje nt. nabywania kwalifikacji i kompetencji Załącznik nr 10 Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży – Informator

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VI Regulaminu konkursu.