2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (9)

2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (9)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.12.2018 do 14.12.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów P..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.12.2018 do 14.12.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

  • Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
  • Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Numer naboru: RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 03 grudnia 2018 r. od godziny 8:00 do 14 grudnia 2018 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy województwa podlaskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem robót publicznych).

Udzielenie wsparcia w postaci usług i instrumentów rynku pracy musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskaniu zatrudnienia. Uczestnikom projektu objętym wsparciem, mogą być udzielane także usługi i instrumenty rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 (pośrednictwo pracy) i 3 (poradnictwo zawodowe) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które nie są finansowane w ramach projektu ze środków FP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do wezwania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Całość środków Funduszu Pracy przeznaczona na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i inne zadania fakultatywne stanowi dofinansowanie projektu. W ramach projektów pozakonkursowych powiatowy urząd pracy nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego, nie są również wykazywane żadne środki prywatne angażowane w związku z udzielanym wsparciem.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 012 146,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie

Załączniki do wezwania

Załącznik nr 1 Wyciąg z SZOOP RPOWP w zakresie Działania 2.1 – projekty pozakonkursowe PUP

Załącznik nr 2 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP3.

Załącznik nr 3 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 6 Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na 2019 r.

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Załącznik nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 9 Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych wspófinansowanych z EFS

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące wezwania należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://wupbialystok.praca.gov.pl.

Wezwanie jest dostępne w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://wupbialystok.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Linki

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim:

1) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok

Godziny pracy: Pon. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Infolinia: 0 801 308 013

2) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży:

ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

Godziny pracy: pon. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów: 86 216 33 26, 86 473 53 20

3) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach: Osiedle II 6a, 16-400 Suwałki

Godziny pracy: pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów: 87 563 02 11, 87 563 02 76

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego 2014 – 2020

Serwis Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku): http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl/

Serwis Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego: http://rpo.wrotapodlasia.pl/