2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (11)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (11)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.07.2017 do 17.08.2017 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2017 Miejsce składania wniosków W Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Sposób składania w..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.07.2017 do 17.08.2017

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

W Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

Sposób składania wniosków

W Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat). Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu opracowane zostaną e-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego – abstrakty lekcji w języku angielskim z e-podręczników przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 do 10 przedmiotów: matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Przedmiotowe e-materiały mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych wpieranych w ramach PO WER i określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Ponadto powyższe abstrakty mają na celu uzupełnienie e-materiałów i e-podręczników stworzonych i udostępnionych w ramach PO KL.

Kryteria wyboru projektów

Określa Regulamin konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 647 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze określono w Regulaminie konkursu

Linki

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-00417-tworzenie-e-materialow-dydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego-sluzacych-rozwijaniu-kompetencji-kluczowych-abstrakty-lekcji-w-jezyku-angielskim/