2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (21)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (21)

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.04.2018 do 03.06.2018 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2018 r. Miejsce składania wniosków Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w form..

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.04.2018 do 03.06.2018

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym, co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu, co najmniej wojewódzkim

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja

(dotyczy 7 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego)

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć wdrożenia programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” wyłącznie dla jednego z 7 województw.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%. W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 7 obszarów (województw) określonych w regulaminie konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 396 800,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Linki

www.efs.men.gov.pl

konkurs.pracownicyjst@men.gov.pl