2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (24)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (24)

AKTUALNY data naboru wniosków od 04.08.2018 do 03.09.2018 Zwiększenie wykorzystania przez szkoły zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających sposób kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Informacje o nabor..

AKTUALNY data naboru wniosków od 04.08.2018 do 03.09.2018

Zwiększenie wykorzystania przez szkoły zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających sposób kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), nr naboru: POWR.02.10.00-IP.02-000-0008/18

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Centrum Informatyczne Edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)

Kryteria wyboru projektów

Roczny Plan Działania na rok 2019

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

16 506 820,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 506 820,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Roczny Plan Działania na rok 2019

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy