2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (8)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 09.01.2017 Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Edukacji Narodowej, ogłoszenie o konkursie 28.10.2016 r. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2017 Miejsce składania wniosków Instytucja Pośrednicząca - M..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 09.01.2017

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji Narodowej, ogłoszenie o konkursie 28.10.2016 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

oraz

• w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny, który:

a) posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591),

b) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku, co najmniej 1 projektu o zasięgu ponadregionalnym lub usług o łącznej wartości 50 tys. złotych brutto, w ramach których realizowane były szkolenia lub doradztwo dla nauczycieli i specjalistów (pracowników systemu oświaty) w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu (PDF 913 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22.197.000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 913 KB)

Załączniki:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 218 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

e-mail: konkurs.wspomaganie@men.gov.pl

Linki

link do strony www.efs.men.gov.pl