2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (2)

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 19.08.2016 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał Miejsce składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 19.08.2016

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118),
  • szkoły wyższe,
  • instytuty badawcze,
  • stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie. Formę prawną beneficjenta określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER dla Działania 2.14.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

5 600 000

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 800 000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 787 KB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 524 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja użytkowania Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach POWER 2014-2020 (PDF 3 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 (PDF 779 KB)

Załącznik nr 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach POWER 2014-2020 (PDF 260 KB)

Załącznik nr 5 Wzór umowy (DOCX 466 KB)

Załącznik nr 6 wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 176 KB)

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 272 KB)

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 257 KB)

Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 175 KB)

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER (PDF 334 KB)

Załącznik nr 11 Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER (PDF 392 KB)

Załącznik nr 12 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków (PDF 605 KB)

Załącznik nr 13 Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 (PDF 472 KB)

Załącznik nr 14 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (PDF 278 KB)

Załącznik nr 15 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (PDF 329 KB)

Załącznik nr 16 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 277 KB)

Załącznik nr 17_Roczny Plan Działania 2016 (PDF 1 MB)

Załącznik nr 18 Wykaz maksymalnych stawek (PDF 203 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 591 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 Wzór umowy (DOCX 466 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) zwanej dalej: ustawą. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której: projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny; projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek w tym szczegółowy opis procedury odwoławczej znajdują się w rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

konkurs.lowe@men.gov.pl

Linki

strona Instytucji Organizującej Konkurs

Przejdź na stronę ogłoszenia