2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (14)

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (14)

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.04.2018 do 30.04.2018 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwarta 2018 r. Miejsce składania wniosków Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formi..

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.04.2018 do 30.04.2018

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwarta 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu mogą być podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którym beneficjentem projektu mogą być przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla branż, wymienionych w pkt. 1.4 regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 wskazanych branż, której dotyczy dany projekt, dla każdej z grup zawodów ujętych w danej branży, określonych w regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu (PDF 920 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdą z 32 branż określonych w regulaminie konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 231 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 920 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały opisane w Regulaminie konkursu

Linki

www.efs.men.gov.pl

konkurs.pnz@men.gov.pl