2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (6)

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 12.08.2016 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał Miejsce składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 12.08.2016

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)oraz w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badań Edukacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, samorząd gospodarczy i zawodowy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy lub pracodawcy, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Monitorowanie losów absolwentów, obejmujące:b. przeprowadzenie w latach 2015-2022 trzech edycji monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych w wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań, obejmujących: badania jakościowe interesariuszy kształcenia zawodowego (pracodawców, szkół zawodowych, doradców edukacyjno-zawodowych, samorządów) dotyczącego możliwości, potrzeb i oczekiwań w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych; badania ilościowego o charakterze podłużnym (dwie fale badania: pierwsza w ostatnim roku nauki, druga pół roku po zakończeniu nauki), reprezentatywnego na poziomie zawodów oraz województw, którego celem będą oczekiwania uczniów ostatnich klas oraz ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy badania ilościowego: ankiety audytoryjnej, której celem jest stworzenie możliwości wykorzystania danych administracyjnych (pochodzących z SIO2, OKE oraz ZUS) do monitorowania sytuacji na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 694 097

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 742 KB)

Załącznik nr 1- Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 219 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 3 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 (PDF 779 KB)

Załącznik nr 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach POWER 2014-2020 (PDF 260 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 328 KB)

Załącznik nr 6 – Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 384 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 176 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 272 KB)

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 256 KB)

Załącznik nr 10– Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 175 KB)

Załącznik nr 11 Wykaz usług zrealizowanych przez Wnioskodawcę (DOCX 21 KB)

Załącznik nr 12 Wykaz osób przewidzianych do realizacji projektu (DOCX 16 KB)

Załącznik nr 13 Wykaz usług potwierdzających spełnianie kryteriów premiujących (PDF 162 KB)

Załącznik nr 14 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (PDF 1 MB)

Załącznik nr 15 Roczny Plan Działania na rok 2016 (PDF 2 MB)

Załącznik nr 16 Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta (PDF 203 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1- Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 219 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 14 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) zwanej dalej: ustawą.Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu.Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek w tym szczegółowy opis procedury odwoławczej znajdują się w rozdziale V Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

konkurs.monitorowanielosow@men.gov.pl

Linki

Strona www.efs.men.gov.pl

Przejdź na stronę ogłoszenia