2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (3)

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.09.2016 do 03.10.2016 Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER (IOK) – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–007/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych. Informacje o naborze ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.09.2016 do 03.10.2016

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER (IOK) – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–007/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami powinny zostać złożone w dwóch formach:

  • w formie dokumentu elektronicznego przesłanego (wraz z załącznikami) za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl

oraz

  • w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku, w postaci:¾ papierowej, w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA (wraz z załącznikami), opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8: 15 do 16: 15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą albo elektronicznej, opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym – w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) – osoby do tego upoważnionej, przesłanej (wraz z załącznikami) na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 979). Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.) lub partnerem społecznym, w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, wybieranym na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, prowadzonego na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kw. 2017 r.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84.28%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5344560 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór Porozumienia z państwową jednostką budżetową o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 o wartości równej albo powyżej 100 tys. EUR (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Porozumienia z państwową jednostką budżetową o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 o wartości poniżej 100 tys. EUR (kwoty ryczałtowe) (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu.
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

– projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;

– projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 62 04, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl.

Linki

Dodatkowe informacje o naborze wniosków