2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (5)

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 28.12.2016 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–009/16 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na pozi..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 28.12.2016

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–009/16 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kw. 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie realizacji projektu wraz z załącznikami muszą zostać złożone w dwóch niżej wymienionych formach; wnioski złożone tylko w jednej z nich będą pozostawione bez rozpatrzenia.

  1. W formie dokumentu elektronicznego przesłanego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.
  2. W formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku, w postaci:¾
  • albo papierowej w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA, opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy KPRM, tj. od 8:15 do 16:15)
  • albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą;¾ albo elektronicznej opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) osoby do tego upoważnionej, przesłanej na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wnioski, które wpłyną po dniu 28 luty 2017 r. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje strażnicze. Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego konkursu są to organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub obywatelska kontrola etyki działań wielkiego biznesu (działalność strażnicza). Obywatelska kontrola działań władz publicznych to badanie oparte na faktach i dokumentach, zaplanowane, usystematyzowane i prowadzone według przyjętego schematu wybranego fragmentu funkcjonowania administracji publicznej w celu określenia, na ile stosowane procedury są zgodne z prawem oraz na ile faktycznie wykorzystywane są na rzecz dobra wspólnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania prawa na poziomie krajowym przy pomocy metod, technik lub narzędzi zaproponowanych (stosowanych lub wdrożonych / wytworzonych w ramach projektu) przez Beneficjenta – ułatwiających realizację działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej. Projekt musi być realizowany w partnerstwie.Możliwe jest uzyskanie w ramach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu dodatkowych punktów premiujących za podjęcie w ramach projektu aktywnego upowszechniania jego produktów (np. poradników, opracowań, narzędzi bądź modeli monitoringu prawa gospodarczego i prawa pracy) wśród innych organizacji strażniczych oraz partnerów społecznych. Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. Zakłada się, że rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w czerwcu 2017 r.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera załączony poniżejRegulamin konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5228375

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 588 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do regulaminu (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do regulaminu (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu.2. Zgodnie z art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej oraz Porozumieniem Nr WER/KPRM/2015/1 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów instytucją, która rozpatruje protest jest IP pełniąca także funkcję IOK, tj. KPRM.3. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem telefonu – tel. 22-694-66-61, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl.

Linki

Dodatkowe informacje o naborze wniosków