2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (14)

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (14)

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.04.2018 do 08.05.2018 Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki..

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.04.2018 do 08.05.2018

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/18 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji w województwie dolnośląskim i podkarpackim”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

01.06.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania 2 projektów (po jednym w województwie – wyłącznie w województwie dolnośląskim lub podkarpackim) przewidujących utworzenie oraz funkcjonowanie Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów:1. tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów szkolenia oraz 2. szkolenia i studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów.

Regulamin konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/18 – plik (PDF)

załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej – plik (PDF)

załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje – plik (PDF)

załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP – plik (PDF)

załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora – plik (PDF)

załącznik nr 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności – plik (PDF)

załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności – plik (PDF)

załącznik nr 7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – plik (PDF)

załącznik nr 8a Wzór umowy o dofinansowanie – plik (PDF)

załącznik nr 8b Wzór umowy o dofinansowanie – kwoty ryczałtowe – plik (PDF)

załącznik nr 9 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER -plik (PDF)

załącznik nr 10 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER – plik (PDF)

załącznik nr 11 Standardy CAN – plik (PDF)

załącznik nr 12 Koncepcja narzędzia IT dla mediacji oraz infolinii – plik (PDF)

załącznik nr 13 Minimalny zakres szkoleń – plik (PDF)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%, a maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 060 600 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja założona na konkurs wynosi 4 121 200 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – plik (PDF)

Wzór wniosku o dofinansowanie

nie dotyczy

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – plik (PDF)

Wzór umowy o dofinansowanie – kwoty ryczałtowe – plik (PDF)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek podane są w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości