2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (4)

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.01.2017 do 15.02.2017 Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza..

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.01.2017 do 15.02.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-013/16 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2017-04-15

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać:

• w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/)

oraz

• w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski w formie papierowej można złożyć:

• osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30 w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości, a w dniu 15 lutego 2017 roku (tj. ostatnim dniu naboru), po godzinie 15:30 możliwe jest złożenie wniosku bezpośrednio w sekretariacie IOK (Departament Strategii i Funduszy Strukturalnych): tj. w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1 w Warszawie, pok. nr 414. Sekretariat czynny jest do godziny 16:15),

• przesyłką kurierską,

• pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

• organizacje pozarządowe,

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

• przedsiębiorcy,

• szkoły wyższe,

• jednostki naukowe,

• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynatora (CAM-K) przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (15 CAM oraz CAM-K), a także standaryzację działania już istniejących Centrów. Wynikiem projektu ma być utworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych poprzez:

1. zintegrowanie informacji,

2. ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych,

3. zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawę jakości usług mediacyjnych.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.

W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów:

1) Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów

2) Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 938 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

załącznik 1 wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

załącznik 2 Karta oceny formalnej

załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

załącznik 4 wzór deklaracji poufności dla członka KOP

załącznik 5 wzór deklaracji poufności dla obserwatora

załącznik 6 wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

załącznik 7 wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

załącznik 8 wzór wniosku o dofinansowanie projektu

załącznik 9 instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

załącznik 10 wzór umowy o dofinansowanie

załącznik 11 lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

załącznik 12 zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER (CAM)

załącznik 13 minimalny zakres szkoleń oraz funkcjonalności narzędzia informatycznego i infolinii

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556 .

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Linki

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości