2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (6)

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2017 do 20.03.2017 Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2017 do 20.03.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2017-05-31

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Departament Strategii i Funduszy Europejskich,

Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie projektu zakładającego realizację następujących modułów szkoleniowych:

  1. warsztaty zwiększające kompetencje pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze kadrowym i finansowym, w zakresie rachunkowości finansowej, budżetowej i zasad gospodarki finansowej, prawa pracy, kadr i płac,
  2. warsztaty zwiększające efektywność wykorzystania analitycznych oraz ewidencyjnych narzędzi informatycznych przez pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szkoleniami w projekcie powinno zostać objętych min. 3000 osób.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie Konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załącznik 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 2.0)

Załącznik 9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (wersja 1.4)

Załącznik 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (dla wnioskodawcy)

Załącznik 12 Szacowana liczebność uczestników w każdej z grup w podziale na apelacje

Załącznik 13 Tematy poszczególnych warsztatów dedykowane dla każdej grupy docelowej wraz ze szczegółowym zakresem zagadnień tematycznych

Załącznik 14 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556 .

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości