2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (7)

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (7)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.04.2017 do 28.04.2017 Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza..

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.04.2017 do 28.04.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2017-06-30

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

• organizacje pozarządowe,

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

• przedsiębiorcy,

• szkoły wyższe,

• jednostki naukowe,

• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy opracowania nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi) oraz dla asystentów sędziów w sądach powszechnych, którzy kierują lub w przyszłości mogą kierować strony spraw gospodarczych do mediacji.

W ramach konkursu ma zostać opracowany program szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji.

W oparciu o opracowany program mają zostać przeprowadzone pilotażowe szkolenia dla co najmniej 400 uczestników: sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sędziego specjalizujących się w prawie cywilnym lub gospodarczym.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie ich egzekwowania.W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów:Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

500 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załącznik 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 2.0)

Załącznik 9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wersja 1.4)

Załącznik 10 a Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 10 b Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe

Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (dla wnioskodawcy)

Załącznik 12 Dane statystyczne w zakresie kierowania przez sądy rejonowe spraw gospodarczych do mediacji w 2016 roku

Załącznik 13 Zastawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – kwoty ryczałtowe

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości