2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (8)

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.04.2017 do 29.05.2017 Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.04.2017 do 29.05.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnychz obszaru apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2017-07-31

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawców oferty szkoleniowej z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi) oraz dla asystentów sędziów w sądach powszechnych na terenie apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej (min. 1000 osób). Konkurs stanowi uzupełnienie konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 850 000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załącznik 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 2.0)

Załącznik 9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wersja 1.4)

Załącznik 10 a Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 10 b Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe

Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (dla wnioskodawcy)

Załącznik 12 Zastawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 2.0)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – kwoty ryczałtowe

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości