2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (2)

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (2)

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej...

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej…