2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (2)

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.09.2016 do 30.09.2016 Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowl..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.09.2016 do 30.09.2016

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wyrobów budowlanych, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 września do 30 września 2016 r. od czwartku do piątku. W dniach od 1 września do 29 września w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia, tj. 30 września tylko do godz. 16:00.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu wniosku o charakterze wdrożeniowym w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

 • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku,

albo

 • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

 • osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MR, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
 • przesyłką kurierską,
 • pocztą

albo

 • w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MR/SkrytkaESP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • przedsiębiorcy,
 • inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • urzędy wojewódzkie,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 137 500 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 774 KB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 398 KB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 589 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 824 KB)

Załącznik 3 Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych (DOC 821 KB)

Załącznik 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (DOCX 140 KB)

Załącznik 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (PDF 261 KB)

Załącznik 5 Zestawienie standardu i cen rynkowych (DOCX 75 KB)

Załącznik 5 Zestawienie standardu i cen rynkowych (PDF 323 KB)

Załącznik 6 Wzór deklaracji poufności dla KOP (DOC 75 KB)

Załącznik 6 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 286 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (DOC 77 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 287 KB)

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (DOC 80 KB)

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 290 KB)

Załącznik 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (DOC 75 KB)

Załącznik 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 286 KB)

Załącznik 10 Wzór karty oceny formalnej (DOCX 78 KB)

Załącznik 10 Wzór karty oceny formalnej (PDF 486 KB)

Załącznik 11 Wzór karty oceny merytorycznej (DOCX 78 KB)

Załącznik 11 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 446 KB)

Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 1 MB)

Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 661 KB)

Załącznik 13 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (DOC 17 MB)

Załącznik 13 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 398 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 1 MB) oraz Załącznik 13 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (DOC 17 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu. (DOC 774 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.budownictwo@mr.gov.pl