2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (3)

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 20.02.2017 Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-006/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji nadzoru budowlanego w z..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 20.02.2017

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-006/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji nadzoru budowlanego w zakresie aktualnych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 lutego do 20 lutego 2017 r. W dniach od 1 lutego do 17 lutego w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia, tj. 20 lutego tylko do godz. 16:00.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu wniosku o charakterze wdrożeniowym w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

 • osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MR, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
 • przesyłką kurierską; pocztą;

albo

 • w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MR/SkrytkaESP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • przedsiębiorcy
 • inspektoraty nadzoru budowlanego
 • urzędy wojewódzkie
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przeszkolenie pracowników organów nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

191 250 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 701 KB)

Regulamin konkursu (PDF 783 KB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 398 KB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 589 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 824 KB)

Załącznik 3 Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych (DOC 821 KB)

Załącznik 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (DOCX 140 KB)

Załącznik 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (PDF 262 KB)

Załącznik 5 Zestawienie standardu i cen rynkowych (DOC 110 KB)

Załącznik 5 Zestawienie standardu i cen rynkowych (PDF 263 KB)

Załącznik 6 Wzór deklaracji poufności dla KOP (DOC 75 KB)

Załącznik 6 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 286 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (DOC 77 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 287 KB)

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (DOC 80 KB)

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 290 KB)

Załącznik 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (DOC 75 KB)

Załącznik 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 286 KB)

Załącznik 10 Wzór karty oceny formalnej (DOCX 78 KB)

Załącznik 10 Wzór karty oceny formalnej (PDF 484 KB)

Załącznik 11 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 446 KB)

Załącznik 11 Wzór karty oceny merytorycznej (DOCX 78 KB)

Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (DOC 17 MB)

Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik 1 (DOC 398 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa załącznik 12 (DOC 17 MB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.budownictwo@mr.gov.pl