2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (tryb pozakonkursowy, projekty przygotowawcze)

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (tryb pozakonkursowy, projekty przygotowawcze)

AKTUALNY data naboru wniosków od 31.10.2017 do 31.12.2017 Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyf..

AKTUALNY data naboru wniosków od 31.10.2017 do 31.12.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) przeprowadziła w trybie pozakonkursowym nabór nr POPC.02.02.00-IP.01-00-004/17 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” (typ projektów: przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach II osi priorytetowej POPC).

Wyniki naboru 15.11.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

CPPC wezwało Wnioskodawców planujących realizację projektów mających na celu przygotowanie właściwego projektu pozakonkursowego do złożenia wniosków do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/ .

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty wskazane w załączniku nr 5 do SzOP POPC "Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego planujące realizację projekty typu "przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach II osi priorytetowej POPC".

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dopuszcza się następujące typy projektów: – Typ III: przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach II osi priorytetowej POPC.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 000 000,00 PLN (słownie: sześćset milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (3 385 200,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (614 800,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Porozumienie o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza nie występuje w trybie pozakonkursowym.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru ION udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej:2.2pozakonkursowy@cppc.gov.pl .

Linki

Dokumentacja naboru nie była publikowana na stronie Instytucji Pośredniczącej.