2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie (3)

2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 08.08.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 08.08.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

Numer naboru: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w dwóch formach:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (GWA EFS w ramach SOWA RPOWP). Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html
  • raz w formie papierowej wydrukowanej z systemu GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (w dwóch egzemplarzach) wraz z Potwierdzeniem Przesłania do IZ RPOWP Elektronicznej Wersji Wniosku O Dofinansowanie W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wnioski w formie elektronicznej powinny wpłynąć najpóźniej w dniu zamknięcia naboru, tj. do 8 sierpnia 2017 r. do godziny 15.30. Po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana.

Wniosek w formie papierowej można dostarczyć pocztą, przesyłką kurierską bądź osobiście do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30. Decyduje data oraz godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Dopuszcza się możliwość, aby wnioski w wersji papierowej mogły wpłynąć dodatkowo w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru (tj. do 11 sierpnia 2017 r. do godziny 15.30).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • gminy
  • osoby fizyczne
  • oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2, Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP

Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi)

Załącznik nr 8 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Załącznik nr 9 Standaryzacja wydatków w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85/74 97 247.

Linki

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim:

1) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok

Godziny pracy: Pon. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Infolinia: 0 801 308 013

2) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży:

ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

Godziny pracy: pon. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów: 86 216 33 26, 86 473 53 20

3) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach:

Osiedle II 6a, 16-400 Suwałki

Godziny pracy: pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów: 87 563 02 11, 87 563 02 76

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wojewódzkiego Urzędu w Białymstoku: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl/

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: http://rpo.wrotapodlasia.pl/

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020