2.2 Infrastruktura drogowa (2)

2.2 Infrastruktura drogowa (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2017 do 27.04.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach POPW 2014-2020.Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO PW ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2017 do 27.04.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach POPW 2014-2020.Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO PW oraz celów działania określonych w SZOOP, do których należy w szczególności zwiększenie dostępności miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej. Realizowane inwestycje mają przyczynić się do lepszego skomunikowania stolic Polski Wschodniej i ich obszarów funkcjonalnych z siecią dróg krajowych, w tym siecią TEN-T.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) Miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, w tym w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej albo obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, w tym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;

2) Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej albo obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie;

3) Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa w ramach makroregionu Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowę lub przebudowę drogi:1) krajowej lub wojewódzkiej w obrębie miast wojewódzkich Polski Wschodniej,2) wojewódzkiej w obszarze funkcjonalnym miast wojewódzkich Polski Wschodniej albo obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej,zapewniające połączenie tych dróg z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 400 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu dostępny jest w dokumentacji do działania

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w dokumentacji do działania

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest w dokumentacji do działania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie konkursu w § 14

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 432 89 91 do 93.

Linki

www.popw.parp.gov.pl