2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu (1)

2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.09.2016 do 29.09.2016 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przed..

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.09.2016 do 29.09.2016

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Zespół Konsultantów ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku oraz komplet załączników), przygotowany w sposób określony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, należy złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, np. na płycie CD-R/DVD.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,

– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

– organizacje pozarządowe,

– izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,

– jednostki naukowe,

– szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

– przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy

– tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej

– organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie spełnić wszystkie kryteria merytoryczne oraz uzyskać wymagany procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych – tzw. minimum punktowe, które wynosi 60%.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: do 85% wydatków kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 800 000,00 złotych, nie więcej jednak niż równowartości 200 000 euro na dzień przyznania pomocy; b) w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 130 500 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Linki

Strona Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi