2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki / 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej (1)

2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki / 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.07.2017 do 31.07.2017 STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.07.2017 do 31.07.2017

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA – Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania: 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPOP.02.02.02-IP.03-16-001/17

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

oraz

 • papierowej (w dwóch egzemplarzach).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • inne podmioty publiczne zarządzające terenami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów określone dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka RPO WO 2014-2020, tj.:

 • inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;
 • rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu;
 • rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych.

Kryteria wyboru projektów

Projekty złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,które stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % – projekty nieobjęte pomocą publiczną, 70 % – projekty objęte pomocą de minimis, Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojuz dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: 55 % – mikro i małe przedsiębiorstwa, 45 % – średnie przedsiębiorstwa, 35 % – pozostałe przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 9. Metodologia obliczania poziomu dofinansowania infrastruktury tranzytowej dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 22).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 217 z późn. zm.).
 4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 19.09.2016 r.
 6. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 wersja nr 8.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 13. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
 15. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz.1377).
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1208).
 19. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 20. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 21. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IP ZIT udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 44 61 406
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

(wejście od ulicy Sosnkowskiego)

Linki