2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki / 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych

2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki / 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.12.2016 do 12.12.2016 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka I nabór wniosków o dofinansowani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.12.2016 do 12.12.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka

I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania

2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych

Konkurs nr RPOP.02.02.03-IZ.00-16-001/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-745-082 OPOLE

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl); oraz
  • papierowej (w dwóch egzemplarzach).

Instrukcja_przygotowania_wersji_elektronicznej_i_papierowej_wniosku (PDF 1 MB)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • inne podmioty publiczne zarządzające terenami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarach przygranicznych województwa opolskiego tj. na obszarze Powiatu Głubczyckiego, Nyskiego oraz Prudnickiego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów określone dla poddziałania 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020, tj.:

  1. inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;
  2. rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwegoskomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu;
  3. rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 8 (PDF 547 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % – projekty nieobjęte pomocą publiczną, 70 % – projekty objęte pomocą de minimis, Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: 55 % – mikro i małe przedsiębiorstwa, 45 % – średnie przedsiębiorstwa, 35 % – pozostałe przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 593 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 976 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ZIP 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

– E – maila: info@opolskie.pl

– Faksu: +48 77 44 04 721

– Telefonu: +48 77 44 04 720 -722

– Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17,

45-083 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

https://pw.opolskie.pl