2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych (1)

2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 14.11.2016 Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 14.11.2016

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.09.2016 roku (od godziny 7.30) do dnia 14.11.2016 roku (do godziny 15:00 – po godzinie 15.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 14.11.2016 roku, złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna Gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-054/16 są:

– jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Świętokrzyskiego w tym jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

– wojewódzkie samorządowe osoby prawne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące tworzenia nowych oraz rozbudowy istniejących terenów inwestycyjnych (w tym budowa, przebudowa i remont obiektów/budynków) – będących w posiadaniu Wnioskodawcy – poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą.

Ponadto, dofinansowaniem objęte zostaną zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, tj. w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego stanowić mogą mniej niż 50% kosztów kwalifikowalnych budżetu projektu.

Kryteria wyboru projektów

Krytertia wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie konkursu (PDF 907 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

65%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 886 108,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 907 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 143 KB)

Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie projektu (DOC 228 KB)

Załącznik 3 do umowy o dofinansowanie projektu (DOC 8 MB)

Pozostałe załączniki:

Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie (PDF 2 MB)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (PDF 667 KB)

ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. (PDF 1 MB)

Przewodnik AKK wersja angielska (PDF 6 MB)

Przewodnik AKK wersja polskojęzyczna (PDF 7 MB)

SZOOP (PDF 238 KB)

Uchwała nr 1701/16 (PDF 448 KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu (PDF 438 KB)

Zał 7 – Karta formalna wymogów (DOC 171 KB)

Zał 3 – Instrukcja wypełnienia wniosku (PDF 7 MB)

Zał 4 – Instrukcja obsługi LSI (PDF 409 KB)

Zał 5 – Lista załączników (RTF 3 MB)

Zał 8 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (DOC 281 KB)

Zał. 9 – Wzór karty oceny merytorycznej (XLSX 254 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zawarte zostały w §7 Regulaminu konkursu (PDF 907 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 221 KB)

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie RPOWŚ 2014-2020