2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (1)

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.07.2016 do 18.08.2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 3: ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.07.2016 do 18.08.2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 3: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji w zakresie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatne.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 291 dni od daty upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu – nie później niż do maja 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie projektu należy składać w formie:

a) dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

b) papierowej za pośrednictwem:

  • operatora pocztowego lub osobiście w formie pisemnej na adres PARP (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.2 – „Partnerstwo publiczno-prywatne” (PPP)

lub

  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP na adres domyślnej skrytki PARP

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

1) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

2) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

3) reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),

4) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. nr 2029),

5) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. nr 1182, z późn. zm.),

6) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. nr 1881),

7) przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, skierowane do przedstawicieli MMŚP. Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące działania:

1) analizę rynku pod kątem planowanych przedsięwzięć ppp w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

2) realizację działań szkoleniowych (szkolenia ogólne), skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

3) realizację działań szkoleniowych (szkolenia dedykowane) skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego przez podmiot publiczny do realizacji w formule ppp, które będą wynikały z analizy rynku,o której mowa w pkt. 1).

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków dostępnych w ramach konkursu wynosi 4 mln zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt

Wzór umowy o dofinansowanie – standard

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w Rozdziale 9.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP, w zakładce „Centrum Pomocy PARP” lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja

www.power.parp.gov.pl