2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (3)

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2016 do 31.03.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” PO WER 2014-2020...

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2016 do 31.03.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” PO WER 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektów złożonych do konkursu będzie odbywała się w rundach konkursowych. Nabór wniosków w ramach rundy konkursowej będzie uruchamiany 1 dnia miesiąca o godz. 16.00 i zamykany ostatniego dnia danego miesiąca o godz. 16.00, za wyjątkiem 1 rundy konkursowej, której rozpoczęcie nastąpi 31 sierpnia br, a zakończy 30 września o godz. 16.00. Pojedyncza runda konkursu obejmuje nabór wniosków, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów, zawierającą oceny, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania. Przewidywany termin rozstrzygnięcia całego konkursu to około 291 dni od daty upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu – nie później niż do września 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie:

a) dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

b) papierowej za pośrednictwem: operatora pocztowego lub osobiście w formie pisemnej na adres PARP (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Konkurs POWER 2.2 – „Partnerstwo publiczno-prywatne” (PPP).

lub

za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP na adres domyślnej skrytki PARP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą należeć do sektora MMSP, posiadających siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie kraju zainteresowanych wejściem na rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.

Za siedzibę przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 uznaje się:

1) w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym – siedzibę ujawnioną w rejestrze,

2) w przypadku osób podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres głównego miejsca wykonywania działalności ujawniony w ewidencji.

Pracownicy delegowani do udziału w projekcie powinni być zaangażowani, lub planowane jest ich zaangażowanie w postępowanie o wybór partnera prywatnego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2015 poz.696, z późn.zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty doradcze z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, dzięki którym przedsiębiorcy z sektora MMŚP będą mieli zapewniony dostęp do praktycznej wiedzy z tego obszaru.

Działania w ramach dofinansowanych projektów muszą koncentrować się na przedsiębiorcach zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciach planowanych do realizacji w ppp.

Projekt zakłada realizację działań doradczych w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji, w tym adekwatnie do potrzeb:

a) działań doradczych w zakresie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa/ partnerstwa (konsorcjum) na etapie budowania partnerstwa (konsorcjum) w celu wspólnego złożenia wniosku o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego / wniosku o udzielenie koncesji; lub

b) działań doradczych prowadzących do przygotowania przedsiębiorstwa /partnerstwa (konsorcjum) do udziału w negocjacjach w ramach konkretnego postępowania na wybór partnera prywatnego /koncesjonariusza do przedsięwzięcia ppp; lubc) działań doradczych prowadzących do przygotowania oferty w konkretnym postępowaniu na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza

Projekt może dotyczyć jednego, dwóch, jak i wszystkich wskazanych działań.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków dostępnych w ramach konkursu wynosi 3 mln zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt

Wzór umowy o dofinansowanie – standard

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w Rozdziale 9.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP, w zakładce „Centrum Pomocy PARP” lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

www.parp.gov.pl

www.power.parp.gov.pl