2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy (1)

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2018 do 31.10.2018 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 na realizację projektu w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog s..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2018 do 31.10.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 na realizację projektu w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019

Miejsce składania wniosków

Konkurs składa się z odrębnych rund kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania:

  • I runda: 30.09.2018 – 31.10.2018 (do godz. 12:00)
  • II runda: 31.10.2018 (od godz. 12:01) – 30.11.2018 (do godz. 12:00)
  • III runda: 30.11.2018 (od godz. 12:01) – 31.12.2018 (do godz. 12:00)

Liczba rund konkursowych uzależniona będzie m.in. od liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz stopnia wykorzystania pozostałej do rozdysponowania alokacji.
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami są partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112,poz. 979, z póżn.zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014r., poz. 167).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne zgodne z punktem 5.1 Regulaminu konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 5 250 000,00 PLN.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu. Zakłada się, iż średni koszt przypadający na 1 badanie lub 1 analizę w projekcie wynosi nie więcej niż 250 000 PLN.
Maksymalna wartość projektu wynosi 750 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 250 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 z dn. 30.08.2018 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom została przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu: Krzysztof Danilewicz, tel.: 22 529 02 67, e-mail: krzysztof.danilewicz@mrpips.gov.pl

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl