2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.06.2018 do 13.07.2018 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 „Rozwój kompetencji oraz wypracowanie i wdrożenie rozwiązań umożliwiający..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.06.2018 do 13.07.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 „Rozwój kompetencji oraz wypracowanie i wdrożenie rozwiązań umożliwiających monitorowanie i aktualizowanie potencjału analitycznego przedstawicieli partnerów społecznych”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112,poz. 979, z póżn.zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014r., poz. 167).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (VET) i systemu kształcenia przez całe życie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne zgodne z punktem 5.1 Regulaminu konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 700 000,00 PLN.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 700 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 z dn. 21.05.2018 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom została przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Krzysztof Danilewicz, tel.: 22 529 02 67, e-mail: krzysztof.danilewicz@mrpips.gov.pl

Linki

Link do strony MRPiPS – www.EFS.mrpips.gov.pl