2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (3)

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.06.2019 do 01.07.2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 „ Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw ", typ projektu 4: Szkolenia lub doradz..

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.06.2019 do 01.07.2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 „ Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw ", typ projektu 4: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:a) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,c) reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.),d) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029),e) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),f) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),g) przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:

1. Realizację projektów zwiększających zdolności adaptacyjne MMSP poprzez szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

2. Szkoleniowe i doradcze, tj. wszelkie działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących, tj. szkolenia, szkolenia zawodowe, e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, coaching, egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje.

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

a) ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia/”nie spełnia”);

b) kryteria dostępu;

c) kryteria horyzontalne; ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 90% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 50 700 000 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 45 630 000 zł co stanowi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  1. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.
  2. Protest wnoszony jest do PARP.
  3. PARP rozpatruje protest weryfikując prawidłowość oceny projektu, w zakresie kryteriów i zarzutów w terminie o którym mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.
  4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał najwięcej punktów.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow