2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (7)

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (7)

PLANOWANY data naboru wniosków od 4.01.2021 do 18.01.2021 do godz. 10:00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ projektu 4:„Szko..

PLANOWANY data naboru wniosków od 4.01.2021 do 18.01.2021 do godz. 10:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ projektu 4:„Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji”, w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiła konkurs „Kompetencje dla sektorów” na dofinansowanie projektów zwiększających zdolności adaptacyjne przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo (lub inne usługi o charakterze doradczym/szkoleniowym) wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Konkurs jest realizowany w rundach. Przedmiotowy nabór dotyczy II rundy konkursu, w ramach której planowany jest wybór Beneficjentów (Operatorów) obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców działających w sektorach: finansowym, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji oraz kompetencji w handlu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach II rundy konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:

a) przedsiębiorcy,

b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

c) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

d) reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);

e) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 2019 poz. 1809, z późn. zm.);

f) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.);

g) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Każdy projekt składany w ramach II rundy konkursu powinien założyć realizację następujących zadań:

1) prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, wspierającej rekrutację,

2) rekrutację przedsiębiorców,

3) wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w poruszaniu się po Bazie Usług Rozwojowych (BUR),

4) wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w możliwości skorzystania z usług rozwojowych poza BUR,

5) monitorowanie jakości realizacji usług rozwojowych (min. 10%) celem zapobiegania nieprawidłowościom. Monitorowanie nie będzie dotyczyło usług doradczych. W przypadku tych usług monitoring będzie się odbywać na podstawie ich efektów,

6) obowiązki administracyjne związane z dofinansowaniem usługi, w tym:

  • obsługę zgłoszeń od przedsiębiorców,
  • weryfikację dokumentów przed udzieleniem wsparcia, w tym weryfikację uprawnień do otrzymania pomocy publicznej, wystawianie zaświadczeń o jej udzieleniu, sprawozdawczość z pomocy publicznej,
  • podpisywanie umów wsparcia,
  • rozliczanie umów wsparcia – zarówno finansowe, jak i merytoryczne, w tym monitorowanie poprawności zgłoszeń i zapisów, ocen usług rozwojowych, kompletności danych w BUR,

7) rozliczanie projektu z PARP oraz przygotowywanie raportów i podsumowań z postępów projektu,

8) czynny udział w spotkaniach Komitetu Sterującego i Branżowego i stosowanie się do ustaleń wynikających z tych spotkań.Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

a) ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia/”nie spełnia”);

b) kryteria dostępu;

c) kryteria horyzontalne;

d) ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo;kryteria premiujące.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 90% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dostępna w II rundzie konkursu łączna alokacja dla 7 sektorów objętych wsparciem wynosi 33 087 125,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 29 778 412,50 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1) W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

2) Protest wnoszony jest do PARP.

3) PARP rozpatruje protest weryfikując prawidłowość oceny projektu, w zakresie kryteriów i zarzutów w terminie o którym mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

4) Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał najwięcej punktów.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki

Strona działaniaPARP