2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.03.2018 do 10.04.2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs pn.: „Sukcesja w firmach rodzinnych" na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych p..

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.03.2018 do 10.04.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs pn.: „Sukcesja w firmach rodzinnych" na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw PO WER 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin rozstrzygnięcia konkursu nie może przekroczyć 120 dni od daty upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu tj. do 8 sierpnia 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 00-834 Warszawa ul. Pańska 81/83

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie projektu należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

a) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

c) reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),

d) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029),

e) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),

f) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),

g) przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekt szkoleniowy lub doradczy zwiększający zdolności adaptacyjne firm rodzinnych (MMŚP) w sukcesji.Projekt zakłada realizację następujących działań:

a) przeprowadzenie wstępnej sesji doradczej w firmie rodzinnej, aplikującej do udziału w projekcie, której celem będzie przeanalizowanie sytuacji w firmie w zakresie gotowości do sukcesji oraz określenie rodzaju szkoleń lub doradztwa koniecznych do skutecznego przebiegu procesu sukcesji. Diagnoza ta powinna obejmować obszary funkcjonowania firmy: prawny, finansowy, organizacyjny oraz zakres wsparcia psychologicznego. Minimalny wymagany czas na to działanie 8 godzin zegarowych; po przeprowadzeniu diagnozy następuje decyzja ze strony przedsiębiorcy, co do udziału w kolejnych etapach wsparcia – w przypadku rezygnacji na tym etapie przedsiębiorca nie może zostać wliczony do wskaźnika rezultatu (tj. liczby firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji);

b) zorganizowanie i prowadzenie działań szkoleniowych lub doradczych wynikających ze wstępnej analizy firmy i jej potrzeb szkoleniowych lub doradczych w zakresie m. in.: psychologicznych, finansowych, prawnych i organizacyjno-zarządczych aspektów sukcesji;

c) wdrożenie zmian w firmie rodzinnej przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji. Za rozpoczęcie wdrażania procesu sukcesji należy rozumieć przyjęcie przez zarząd firmy oraz nestora – właściciela przekazującego firmę i sukcesora opracowanej w ramach projektu strategii sukcesyjnej, oraz zorganizowanie spotkania inaugurującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby ważne z punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie;

d) monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem. Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 20 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektów wynosi 18 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w Rozdziale 9.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP, lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91do 93

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa