2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (2)

2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 28.02.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Lipiec 2017 Miejsce składania wniosków Narodowy ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 28.02.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

b) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane na następujące typy projektów:

Typ projektów 1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM

Typ projektów 2 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne II stopnia, a w ocenie merytorycznej I stopnia musi uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 55% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 000 000 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem Konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej