2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (1)

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.06.2017 do 31.01.2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. Infor..

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.06.2017 do 31.01.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 2 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą projekty obejmujące usługi: związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania: w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy dla danego członka klastra wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych. Koszty w ramach pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra rozliczane będą stawką ryczałtową w wysokości 15,23% pozostałych kategorii kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalna intensywność dofinansowania: w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy dla danego członka klastra wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych. Koszty w ramach pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra rozliczane będą stawką ryczałtową w wysokości 15,23% pozostałych kategorii kosztów kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z dokumentacją

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z dokumentacją

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z dokumentacją

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w § 14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

www.poir.parp.gov.pl