2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.11.2016 do 30.12.2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Inform..

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.11.2016 do 30.12.2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 2 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl od 4 listopada 2016 roku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą projekty obejmujące usługi: związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 6 000 000,00 zł 2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 55 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursuundefined

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

www.parp.gov.pl

www.poir.parp.gov.pl