2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych / 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych / 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.09.2016 do 30.09.2016 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętnoś..

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.09.2016 do 30.09.2016

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych RPO WiM 2014-2020.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wyłonionych zostanie 10 operatorów, po jednym na każdy region operacyjny.

Zadaniem każdego z Operatorów będzie wsparcie uczestników projektu w podniesieniu poziomu umiejętności i kompetencji w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem (planowania i osiągania celów) poprzez dofinansowanie kosztów szkoleń, egzaminów oraz wsparcia dodatkowego (o ile jest uzasadnione).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

48 657 793,91 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 755 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 965 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 910 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 6.6 Regulaminu konkursu. (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Linki

Link do strony naboru